Chia sẻ tài nguyên – plugin đồng bộ sản phẩm giữa nhiều web